معاون گروه

  نام و نام خانوادگی: دکتر محسن رجعتی
 
  تحصيلات: پزشک متخصص - گوش و حلق وبینی  
  سمت/ رتبه: دانشیار  
  تلفن:
051-38012689
 
  پست الكترونيك:

rajatim[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)