کارکنان گروه گوش و حلق و بيني

کارشناس مجله گوش وحلق وبینی:     فرشته کافی
       
کارشناس مجله گوش وحلق وبینی:    
ناهید حسین زاده ثانی
       
مسئول دفتر بیمارستان امام رضا(ع):     شهره سادات حسینی
       
مسئول دفتربیمارستان قائم(عج):
   
لیلا گنجعلی
       
کارشناس مرکز تحقیقات:
    الهه جاجرمی