برنامه هفتگی اساتید

برنامه هفتگی اساتید گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان قائم (عج)

روز هفته

اتاق عمل صبح

درمانگاه صبح

اتاق عمل عصر

درمانگاه عصر

راندبخش

45/7-15/7

مورنینگ ریپورت

15/8-45/7

شنبه

دکتر مجیدی

دکتررجعتی-دکترخدیوی

دکترمجیدی -دکتررسولیان

دکتررسولیان

دکترمجیدی

دکتررجعتی

یکشنبه

دکتررجعتی-دکترخزائنی

دکتررسولیان

دکتررجعتی-دکترخزائنی

----------

دکتررسولیان

دکترمجیدی

دوشنبه

----------

----------

دکترخزائنی-دکتررسولیان

دکترخزائنی  -دکتررسولیان

----------

دکتررسولیان

سه شنبه

دکتررسولیان-دکترقاسمی

دکتربخشایی-دکترخزائنی

دکترمجیدی-دکترخزائنی

----------

دکتررجعتی

دکتربخشایی

چهارشنبه

دکتر بخشایی -دکترخدیوی

دکترمجیدی

دکترخرائنی – دکتررسولیان

درمانگاه فلو گوش

دکتربخشایی

دکتررسولیان

پنج شنبه

----------

----------

optional

دکترخزائنی

----------

دکترخزائنی