آموزش دانشجویان

 

اسلایدهای کلاس تئوری کارآموزان (استاژرها)
2-دکتر نوید نوری زاده
نازوفارنکس Nasopharynx
حلق Pharynx

 

رديف
    
شماره کتابچه
 
عنوان کتابچه
 
دريافت فايل
 
1
کتاب اول                      
مخصوص اعضاء هيات علمي 
فايل Word                             
2
کتاب دوم
مخصوص رزيدنت ها
3
کتاب سوم
مخصوص کارورزان( اينترن ها)
4
کتاب چهارم
مخصوص کارآموزان (استاژرها)