اعضای هیئت علمی

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه بیمارستان پست الکترونیک رزومه

 

  دکتر محمدرضا شریفیان                                        

متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) SharifianSh[at]mums.ac.ir CV
دکتر احمد میمنه جهرمی متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) MeymanejahromiA[at]mums.ac.ir CV
دکتر مرتضی نورالهیان متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع)  nourollahianm[at]Mums.ac.ir CV
دکتر لیلاوظیفه مستعان متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) VazifeL[at]mums.ac.ir CV
دکتر مهدی بخشایی متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) bakhshaeem[at]mums.ac.ir CV
دکتر احسان خدیوی متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) khadivie[at]mums.ac.ir CV
دکتر نوید نوری زاده متخصص گوش وحلق بینی دانشیار امام رضا (ع) nourizadehn[at]mums.ac.ir CV
دکتر محسن رجعتی متخصص گوش وحلق بینی  دانشیار   قائم(عج) rajatim[at]mums.ac.ir CV
دکتر محمدرضا مجیدی  متخصص گوش وحلق بینی دانشیار قائم(عج)  MajidiMR[at]mums.ac.ir CV
دکتر کامران خزائنی  متخصص گوش وحلق بینی دانشیار قائم(عج)  khazaenik[at]mums.ac.ir CV


دکتر بشير رسوليان

 
 متخصص گوش وحلق بینی استادیار- مسئول سایت  قائم(عج)  rasoulianb891[at]mums.ac.ir CV
دکتر محمدعلی زرین قلم 
 متخصص گوش وحلق بینی استادیار  قائم(عج) zaringhalam_al[at]yahoo.com  cv 
دکتر محمدرضا
افضل زاده
 متخصص گوش وحلق بینی استادیار  قائم(عج)    cv