تقویم جلسات

                          تقـویم جلـسات گـروه گـوش و حلـق و بیـنی

                              بیمـارستـان های  قـائم (عج) و  امـام رضـا (ع) شش ماه اول سال 96

 

تـاریخ

روز

سـاعت

جلـسه

توضیـحات

مسئول

17/1/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه

امام رضا ( ع )

دکتر شريفيان

    24/1/96 

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

امام رضا ( ع )

دکتر بخشايي

31/1/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

قائم ( عج )

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي

7/2/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه

امام رضا ( ع )

دکتر شريفيان

14/2/96

پنج شنبه

12-10

امتحانosce

امام رضا ( ع )

دكتر بخشايي

21/2/96

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

قائم ( عج )

دکتر بخشايي

28/2/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

امام رضا ( ع )

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي

4/3/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه-كنفرانس علمي

امام رضا ( ع )

دکتر شريفيان

11/3/96

پنج شنبه

12-10

جلسه کميته آموزشي- پژوهشي

امام رضا ( ع )

دکتر خديوي

18/3/96

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

امام رضا ( ع )

دكتر بخشايي

25/3/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

امام رضا ( ع )

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي

1/4/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه

قائم ( عج )

دکتر شريفيان

8/4/96

پنج شنبه

12-10

جلسه کميته آموزشي- پژوهشي

امام رضا ( ع )

دکتر خديوي

15/4/96

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

امام رضا ( ع )

دکتر بخشايي

22/4/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

امام رضا ( ع )

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي

5/5/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه

قائم ( عج )

دکتر شريفيان

12/5/96

پنج شنبه

12-10

جلسه کميته آموزشي- پژوهشي

امام رضا ( ع )

دکتر خديوي

19/5/96

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

قائم ( عج )

دکتر بخشايي

26/5/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

امام رضا ( ع )

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي

2/6/96

پنج شنبه

12-10

جلسه گروه

امام رضا ( ع )

دکتر شريفيان

9/6/96

پنج شنبه

12-10

جلسه کميته آموزشي- پژوهشي

امام رضا ( ع )

دکتر خديوي

16/6/96

پنج شنبه

12-10

مورتاليته - موربيديته

قائم ( عج )  

دکتر بخشايي

23/6/96

پنج شنبه

12-10

------

امام رضا ( ع )

-------

30/6/96

پنج شنبه

12-10

انجمن

قائم ( عج )  

دکتر رجعتي – دکتر زجاجي